Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDIEL

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

 • Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa (Moháč s.r.o.) teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom.
 • Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).
 • Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s odovzdávacím protokolom označeným číslom príslušnej zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu depozit, ktorý bude pri prenájme vozidla stiahnutý z kreditnej karty. Depozit sa skladá v rozsahu 200€ – 1000€ podľa druhu vozidla, výšku zálohy určí prenajímateľ. Depozit bude vrátený nájomcovi po ukončení nájmu a vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.
 • Prenajímateľ na požiadanie nájomcu a za doplatok poskytne nájomcovi ďalšie doplnkové služby podľa aktuálneho cenníku.

2. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

 • Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom „riadnom“ technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 • Poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobená prevádzkou motorového vozidla, a uzatvoriť taktiež havarijnú poistku.
 • Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky s výnimkou umývania povrchu vozidla.
 • V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise.
 • V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej nájomcom resp. osobami, kterým nájomca umožnil použitie vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.
 • Vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

3. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

 • Používať vozidlo riadne, starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík,
 • Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie přenechat užívanie vozidla inej osobe. Nájomca – právnická osoba resp. podnikateľ môže určiť okruh vlastných
 • zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe resp. inému podnikateľovi alebo tretej osobe. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve. Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v prospech tretej osoby ani umožniť také konanie inej osobe.
 • V prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opuštěním vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.
 • Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného ohlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu a zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
 • Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom. Prenajímateľ pritom nezodpovedá za škodu na majetku a veciach nájomcu nachádzajúcich sa alebo ponechaných vo vozidle.
 • Pristaviť vozidlo k vykonaniu údržby podľa bodu 2.3. článku 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel.
 • V prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3 včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov, po ktorých sa má vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku o viac ako 2500 kilometrov (alebo prekročenia limitu najazdených kilometrov (ako bolo uvedené v nájomnej zmluve)), uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z obstarávacej ceny vozidla a rovnako vysokú zmluvnú pokutu i za každých ďalších i začatých 1000 kilometrov, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 2500 km preplánovanú prehliadku vozidla.
 • Ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody ( napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi ).
 • V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min. 200,- € max. 10 % z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 3.7.
 • V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 10 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmeny, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým.
 • Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.
 • V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania vozidla.
 • V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas ( s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania) prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy.
 • Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; ak sa v prípade odcudzenia vozidla nájomca nebude moct preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.
 • Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V prípade zavinenia škody nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.
 • Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný oznámiť prenajímateľovi vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.
 • V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas,v prípade predčasného ukončenia najmu zo strany nájomcu, prenajímateľ bude učtovať 40,- € zmluvnú pokutu a nájomcovi bude vyúčtovaná cena zo skutočnú dobu nájmu podľa aktuálneho cenníka,
 • V prípade, ak nájomca vráti vozidlo v znečistenom stave, zodpovedá za poškodenie lakuna predmete nájmu zistené dodatočne po umytí vozidla prenajímateľom.
 • Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, rádio) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu až do výšky 200,-€ (zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu).
 • Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo Schengenského priestoru alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ v zmluve nie je vyslovene uvedené inak.
 • V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.

4. Nájomné a jeho splatnosť

 • Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu, a je uvedené v cenníku prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.
 • Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu.
 • V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel (vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla, havarijné poistenie vozidla bez spoluúčasti nájomcu aj pre cesty do zahraničia pre uvedené krajiny). Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady rovnako ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady.
 • Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch dní od obdržania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy písomná výpověď bude prenajímateľovi doručená. Pokiaľ nájomca vo výššej uvedenej lehote zmluvu o nájme dopravného prostriedku nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného,pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného.
 • Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím vozidla ako záloha a zvyšok v pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Nájomné podľa bodu 4.5 vyúčtuje prenajímateľ faktúrou – daňovým dokladom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou uhradenia dohodnutej zálohy, ktorú je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vozidla.
 • V prípade vypovedania resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla předčasným ukončením zmluvy.
 • V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

5. Skončenie nájmu

 • Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.
 • Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak.
 • Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené v bode 3.4 a bode 3.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Výpoveď je v tomto prípade účinná odo dňa, kedy bola písomná výpoveď riadne doručená nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve.
 • V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 • Ku dňu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, k rukám prenajímatela alebo osoby nim poverenej, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak..
 • V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne. a včas, Prenajímateľ podá navrh na zacatie trestneho stíhania podla zákona 300/2005 § 217 orgánom činným v trestnom konaní, kedže bude naplnena skutková podstata trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla,ktoré mu bolo zverené,. Nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0,1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.6.

6. Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť MOHAČ, spol. s r.o., so sídlom Račianska 33, 831 02 Bratislava, s účinnosťou od 1.1.2013. v zmysle §273 Obchodného zákonníka. Prenajímateľ má výhradné právo na aktualizáciu a úpravu týchto podmienok.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú spolu s odovzdávacím protokolom neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.